Trang Chủ

Dịch Vụ

Tin Tức

Tài Liệu

Liên Hệ

Dịch vụ của chúng tôi

Là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn tính toán, Nhóm liên doanh làm việc chặt chẽ với khách hàng của chúng tôi để hiểu nhu cầu của họ, đề xuất và cung cấp các giải pháp riêng biệt được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu đó.
Joint Cap Venture Cố gắng cung cấp cho khách hàng của chúng tôi các giải pháp linh hoạt trong môi trường năng động và đôi khi không thể đoán trước được.
Chúng tôi cung cấp cho khách hàng sự yên tâm Tất cả các nhu cầu tính toán của họ sẽ được xử lý kịp thời, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Các dịch vụ đáng chú ý mà chúng tôi cung cấp trong lĩnh vực khoa học tính toán bao gồm:

Dự đoán tổn thất

Chúng tôi thực hiện các nghiên cứu dự báo tổn thất cho khách hàng của mình để giúp họ lập kế hoạch cho các chi phí trong tương lai.

Phân tích dữ trữ tổn thất

Phân tích của chúng tôi đặc biệt phổ biến với các khách hàng trong ngành bảo hiểm, dựa trên kinh nghiệm lịch sử của chính khách hàng để tối đa hóa các tổn thất và xu hướng. Phân tích của chúng tôi cũng xem xét tỷ lệ duy trì lịch sử cho mỗi lần hiển thị. Dữ liệu không hoàn toàn đáng tin cậy hoặc có sẵn trong một số khía cạnh của phân tích, chúng tôi sẽ bổ sung dữ liệu bằng số liệu thống kê ngành.
Nghiên cứu của chúng tôi cung cấp các ước tính về sự biến đổi thống kê vốn có trong các ước tính tính toán, cung cấp các dự đoán cho các mức độ tin cậy khác nhau. Việc cung cấp các ước tính vượt quá mong đợi sẽ cho phép khách hàng của chúng tôi đánh giá sự thay đổi vốn có trong các ước tính. Trong khi các ước tính của trung tâm cung cấp cơ sở thích hợp để cấp vốn, các khách hàng muốn giảm khả năng xảy ra các kết quả bất lợi nên cân nhắc bao gồm cả lợi nhuận rủi ro. Việc lựa chọn biên độ rủi ro phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng và quy mô của tỷ lệ duy trì.

Quản lý rủi ro doanh nghiệp

Quản lý Rủi ro Doanh nghiệp (ERM) giúp cải thiện việc ra quyết định bằng cách xem xét và quản lý một cách khách quan sự không chắc chắn của việc điều hành một doanh nghiệp cũng như sự thèm muốn và khả năng chấp nhận rủi ro.
Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với khách hàng, cho dù là tài chính, tín dụng, hoạt động, danh tiếng, pháp lý hay chiến lược, sử dụng một khuôn khổ toàn diện, tổng thể và khách quan của các phương pháp và cách tiếp cận để xác định, đo lường, giám sát và liên tục cải tiến quản lý rủi ro.
Bằng cách đó, chúng tôi giúp khách hàng quản lý rủi ro một cách thận trọng, do đó nâng cao cơ hội đạt được các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức, chẳng hạn như tối đa hóa lợi nhuận, thu được vốn dư thừa hoặc mở rộng sang các thị trường mới.

Chúng tôi đã làm việc với các khách hàng thuộc mọi quy mô trong các ngành khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở: